گروه صنعتی گرند

قرقره مخصوص دستگاه وایرکات

فابریک شرکت Topscnc
در تمامی سایز ها به صورت دو طرفه و یک طرفه و دنباله استوانه ای و مخروطی